Teelt- en energiedoel behaald met 2SaveEnergy kas!

Het 2SaveEnergy kasconcept bestaat uit een combinatie van een ‘standaard’ kasdek met daaronder een ETFE-film om een goede isolatie te bereiken. Daarnaast is er ook een dubbele scherminstallatie met een spouw afstand van slechts 5 cm gemonteerd.

In tegenstelling tot het in een voorstudie bepaalde optimale (met betrekking tot de transmissie-eigenschappen) kasdek van diffuus glas met een helder film is uiteindelijk gekozen voor vertrouwd hoog transparant helder glas met een diffuse F-clean-film daaronder. Reden hiervoor was het onbekende effect van condens op de transmissie van een diffuse ruit.


Teelt goed verlopen

In 2015 is een tomatenteelt uitgevoerd in de 2SaveEnergy kas. De productie van het ras Cappriccia was met 67 kg/m2 hoger dan het gestelde doel van 63 kg/m2 en hoger dan in de praktijk. Het diffuse kasdek zal ongetwijfeld een deel hiervan voor zijn rekening hebben genomen. De teelt is over het algemeen goed verlopen zonder Botrytis of andere aantastingen. Opvallend was wel dat er in verschillende periodes ongelijkheid in en binnen de trossen was. De oorzaak hiervan is onduidelijk en heeft ongetwijfeld wat effect op de totale productie gehad. Het is onwaarschijnlijk dat dit veroorzaakt is door het kasconcept.

Energie gebruik van de 2SaveEnergy kas vergeleken met de praktijk (m³ / m²):
Teeltperiode Praktijk 2SaveEnergy
Eind jan – eind okt 26.9 a 12.6 a
Eind jan – eind dec 31.0 b 15.5 b
a : gemeten
b : berekend
Verschil tussen winter en zomer

De besparing op warmte laat door het jaar twee duidelijke seizoenen zien: de winter, waar met name het kasdek en scherm voor de besparing zorgt, en de zomer, waar meer het teeltconcept volgens HNT energiebesparing oplevert ten opzichte van de gangbare praktijk.

Het lage energiegebruik in de zomer heeft wel het nadeel dat er, om het productieniveau te halen, absoluut een externe CO2-bron beschikbaar moet zijn. Ook bij de zuinige doseerstrategie die in deze proef is toegepast, zal op jaarbasis al snel zo’n 13 kg CO2ingekocht moeten worden. De beschikbaarheid van een alternatieve CO2-bron is dan ook van groot belang om deze hoge besparingen te bereiken.

De ontvochtiging met buitenluchtaanzuiging en naverwarming heeft naar behoren gefunctioneerd en het niet toepassen van een minimumbuistemperatuur heeft niet tot zichtbare (vocht) problemen geleid.

De sneeuwarme winter van 2015 heeft het niet mogelijk gemaakt het sneeuwsmelten via het aanzuigen van kaslucht die gedistribueerd wordt door de goot naar de spouw tussen glas en film, te testen. Testmetingen hebben wel laten zien dat de lucht in de goot zeer snel afkoelt, zodat de smeltcapaciteit minimaal zal zijn. Doordat de spouw tussen glas en film in dit concept niet luchtdicht is, kan er condensatie in de spouw voorkomen. Of en zo ja welke gevolgen dat op langere termijn heeft voor de transmissie is nog onbekend.

Besparing richting 50%

Een jaar telen van tomaat in de 2SaveEnergy kas heeft laten zien dat het gebruik van een isolerend kasdek en intensief (dubbel) schermgebruik geen negatieve gevolgen voor de productie heeft gehad. Daarbij is door dit kas- en teeltconcept een besparing op warmte mogelijk gebleken die ten opzichte van de gangbare praktijk richting de 50% loopt. Daar staat tegenover dat er zeker 13 kg CO2 ingekocht moet worden.

Een consortium van bedrijven bestaande uit VDH Plastic Greenhouses, Van der Valk Horti Systems, AGC Chemicals Europe en Boal Systems hebben het 2SaveEnergy kasconcept geïnspireerd door een dubbelglas kas met isolatieglas, ontworpen en gebouwd. Het onderzoek is tot stand gekomen door de bijdrage vanuit het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Bron: Kas als Energiebron